Ontwerpvoorstellen voor de herinrichting van parkeergelegenheid rond het kantorencomplex Greenville

Wat was de uitdaging?

Het kantoren en co-working complex Greenville kampte sinds de afsluiting van het nabijgelegen evenementenplein met een tekort aan parkeerplaatsen. De uitdaging bestond erin om in de beperkte ruimte rondom het complex plaats te vinden voor 150 parkeerplaatsen.

Hoe hebben we dit aangepakt?

In eerste instantie werd op locatie een gesprek gehouden met de opdrachtgever om het doel van de opdracht scherp te stellen en het werkgebied af te bakenen. Vervolgens werd een oud grondplan van de site digitaal geüpdatet naar de bestaande situatie, dit met oog voor relevante gegevens zoals verlichtingspalen op het terrein. Als uitgangspunt werden de afmetingen van de bestaande parkeervakken overgenomen en vervolgens gepuzzeld in het afgebakende werkgebied. Er werden verschillende mogelijkheden onderzocht met en zonder nieuwe verharding, combinaties van dwars-, langs- en parkeren onder een hoek van 45° met telkens de gepaste uitrij breedtes. Daarbij werd er rekening gehouden met het waarborgen van de bereikbaarheid van de gebouwen voor de brandweer, alsook een doordachte inplanting van laad- en losplaatsen. Idem voor parkeerplaatsen voor personen met een beperking, waarvoor ook aangepaste afmetingen werden gehanteerd en waarvan de hoeveelheid in lijn ligt met de parkeernorm. Diverse varianten werden met hun voor- en nadelen gepresenteerd aan de opdrachtgever en vervolgens afgewerkt tot finale voorstellen als houvast voor de opdrachtgever om een gesprek met het lokaal bestuur aan te gaan.

Wat is het resultaat?

Het resultaat waren gedetailleerde maatvaste schetsplannen van de site met weergave van alle relevante aspecten zoals, de bebouwing, verharding, beplanting, parkeerplaatsen (met aanduiding van afmetingen en aantallen), laadpalen voor elektrische voertuigen, fietsenstallingen, bushaltes en perceelsgrenzen. De plannen kregen vorm in verschillende lagen van één Adobe Illustrator bestand, waardoor varianten éénvoudig konden worden weergegeven, vergeleken en geëxporteerd.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Karolina

Voor Netwerkorganisaties