Zero Emissie Busvervoer (ZEB)

Afgelopen zomer heeft The New Drive een Belgisch platform rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB) opgestart. Samen met een aantal marktpartijen uit het volledige ZEB-eco-systeem (vervoerder, busfabrikant, energieleverancier, laadpuntfabrikant, laadpuntinstallateur en onderzoeksinstelling) wisselt The New Drive good-practices uit heel Europa uit, bekijken we de huidige markt in België en werken we aan een visienota.

APPM brengt, als onze zusterorganisatie en expert ZEB in Nederland, expertise binnen rond, onder andere, het ‘bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer’ en de ‘City-deal ZEB’ die zij mee opstelden. We stellen vast dat 100% ZEB in het buitenland nu al mogelijk is en dat de TCO (Total Cost of Ownership) positief kan zijn. Zo worden er vanaf december 40 100% ZE-bussen ingezet in de regio Eindhoven, en dit aan dezelfde dru-prijs dan traditionele bussen.  Verschillende Europese regio’s nemen dan ook een voorsprong op vlak van Zero Emissie Busvervoer, een boot die we niet mogen missen.

We zijn er bij The New Drive van overtuigd dat we ook in België aan de start staan van een mobiliteitstransitie die verder gaat dan het vervangen van de bestaande bussen, maar die ook invloed zal hebben op de organisatie en exploitatie van ons openbaar vervoer. Wij hopen dat we, ook in onze regio, een ambitieuze strategie kunnen uitbouwen waarin we verder willen gaan dan alleenstaande projecten en experimenten. We zijn er van overtuigd dat dit het beste kan in een dialoog waarin overheid, exploitanten en marktpartijen, elk vanuit hun eigen kennis en werkveld, samen aan de kar trekken.

Wij nemen daarom graag een voortrekkersrol om Zero Emissie Busvervoer verder ingang te doen vinden en bieden graag onze kennis en ons netwerk aan om dit te versnellen!

Meer info over ZEB kan je verkrijgen bij sven.huysmans@thenewdrive.be

België is een land van wagenparken. Bij zowel overheden, ngo’s als (transport)bedrijven vormen wagens een essentieel onderdeel van de werking van de organisatie.  The New Drive ontwikkelde een methodiek rond het verduurzamen van deze wagenparken gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Als we in België willen inzetten op groene voertuigen is het logisch dat we ons in eerste instantie richten op de wagenparken van bedrijven en overheden. Deze wagenparken worden namelijk relatief snel vernieuwd en ze zijn een belangrijke bron voor de tweedehands markt.

Tot enkele jaren terug waren er weinig andere opties dan steeds zuinigere (hybride) diesel- of benzinewagens te kiezen, om het wagenpark te vergroenen. Vandaag zijn er nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en – afhankelijk van de situatie – beter voor de portemonnee: aardgas, elektrisch, plug-in hybrides en zelfs waterstof.

The New Drive gelooft sterk dat alle kaarten op tafel liggen om nog een stap verder te gaan dan enkel het vervangen van het huidige wagenpark door groenere wagens en heeft daar een eigen proces rond ontwikkeld gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Trias Mobilica

The New Drive hanteert de Trias Mobilica als kapstok voor de optimalisatiepistes voor de bedrijfsmobiliteit en –logistiek, analoog met de Trias Energetica.

Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van bedrijfsmobiliteit- en logistiek worden namelijk zowel bepaald door de energiezuinigheid van de vervoersmiddelen als door de aandelen van de diverse vervoersmodi, de ingezette energiedragers én het gedrag.

Om de optimalisatie van het bedrijfsvervoer te maximaliseren zouden de volgende actiedomeinen gevolgd moeten worden:

Verminder

Voertuigkilometers vermijden of verminderen, bijvoorbeeld door een betere planning, het bundelen van mobiliteits- of logistieke stromen (bijv. car pooling) of het aanpassen van de timing van deze stromen (bijv. telewerken/spitsmijden).

Verander

Verander de manier van vervoeren door een alternatieve (multi-modale) modal split: door andere typen voertuigen. Dit kan ook door voertuigen anders in te zetten (bijv. poolwagens).

Verbeter

Verbeter de energie-efficiëntie van de voertuigen, door beter onderhoud van de voertuigen, zuinigere voertuigen, andere type brandstoffen, en aanpassing van het rijgedrag.

Trias Mobilica en change management

Vanuit de ervaringen met het veranderingsproces heeft The New Drive de volgorde waarin de drie actiedomeinen van de Trias Mobilica doorlopen worden, omgekeerd.

Er zal eerst bekeken worden in hoeverre de bestaande voertuigenvloot verbeterd, vergroend en geoptimaliseerd kan worden. Deze optimalisaties hebben namelijk de minste impact op de manier van werken en het “DNA” van het bedrijf, waardoor deze sneller toegepast kunnen worden en de resultaten snel meetbaar en zichtbaar worden.

Hierdoor ontstaat ook een intern draagvlak voor de volgende stappen die verregaander zijn, aangezien deze dikwijls ook een invloed op de operationele processen en HR-processen.

Deze manier van werken zorgt er voor dat:

Dit betekent concreet dat een optimalisatieproces start met een quick scan op het thema “3. Verbeter”, en dat in een vervolgfase de thema’s “2. Verander” en “1. Verminder”aangepakt worden.

Geïnteresseerden in dit proces kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans van The New Drive via sven.huysmans@thenewdrive.be of via het nummer +32 (0)484/11.17.03.

schipholVoor het benutten van potentieel van elektrisch vervoer in de taximarkt is het zusterbedrijf van The New Drive, APPM (i.s.m. Decisio), aanjager van elektrische taxi’s in Nederland. Vanuit een ondernemende aanpak hebben we in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam actief de inzet van elektrische taxi’s gestimuleerd. Eén van de resultaten is de inzet van een volledige vloot met elektrische taxi’s vanaf Schiphol Plaza.

Vanuit het aanjaagteam is APPM mede-initiator van de elektrisch taxi’s vanaf Schiphol Plaza. Wij inspireerden Schiphol over de mogelijkheden van zero emissie taxi vervoer van en naar de luchthaven. Als strategisch adviseur waren we vervolgens nauw betrokken bij de inhoudelijke afweging om zero emissie vervoer in de aanbesteding van de taxi concessie te stimuleren. Voor het optimaal stimuleren van zero emissie stelden we een aanbestedingsstrategie, Programma van Eisen en gunningscriteria op. Het resultaat is een wereldprimeur met een volledige elektrische taxivloot van Tesla Model S’en.

» Voor meer informatie kunt u contact opnemen met arthur.vijghen@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties