Penvoering en vormgeving meerjarige adaptieve uitvoeringsagenda fiets

Wat was de uitdaging?

Er bestaat reeds een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) wat de algemene visie geeft die Rijk en regio’s samen nastreven als het op fiets aankomt. Hierin staan belangrijke pijlers benoemd: netwerken, fietsstallen en fietsstimulering. Echter omvat dit geen concreet actieprogramma, geen methodieken, processen en dergelijke meer die overheden helpen om meer investeringen te doen in fiets. Er was dus nood aan een Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF).

Hoe hebben we dit aangepakt?

Samen met het Rijk, provincies, metropoolregio’s en gemeenten werd samengezeten om de MAUF op te maken. Er werd gekozen voor een uitgebreide samenwerking waarbij op basis van werksessies en bijeenkomsten met de kerngroep werd getracht om steeds beter inzicht te verwerven in de noodzaak bij overheden. Op basis hiervan werd samen gewerkt aan de MAUF, waar alle partijen trots op zijn.

Wat is het resultaat?

De MAUF biedt de lezer inzicht in hoe Rijk en regio samen kunnen werken naar de uitvoering van mooie fietsprojecten en maatregelen om de Schaalsprong Fiets te gaan realiseren. Daarmee is de MAUF een mooie uitwerking van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). De MAUF vormt ook een agenda voor het gesprek over wat nodig is om dit voor elkaar te krijgen. De Kijkwijzer in deze MAUF geeft inzicht in wat nu reeds wordt gedaan en wat mogelijk is, maar geeft ook kansen aan om in de toekomst de fiets nog meer in te zetten om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven in Nederland. Het is hierbij belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden, zowel in de regio alsook in de bestuurlijke overleggen MIRT waar we de fiets dan de aandacht kunnen geven die de fiets verdient. 

In samenwerking met APPM.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Lore

Voor Netwerkorganisaties