Ontwikkelingsstrategie Infrastructuur van Mobility Hubs

Wat was de uitdaging?

Brussel Mobiliteit was vragende partij voor de bepaling van een ontwikkelingsstrategie infrastructuur om intermodale hubs (mobility hubs) uit te rollen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De uitdaging was om een strategie te ontwikkelen vanaf de prille algemene beginselen tot eerste stappen van effectieve implementatie.

Hoe hebben we dit aangepakt?

Voor deze uitdaging werd een samenwerking aangegaan met Mobipunt vzw en Mpact.

De ontwikkelingsstrategie heeft vorm gekregen in een visiedocument na het doorlopen van drie fases: inventarisatie, opzet van het visiedocument en validatie.

In de inventarisatiefase werd in eerste instantie bestaande infrastructuur en beleid in kaart gebracht. Vervolgens werden stakeholders tijdens een eerste workshop bevraagd naar hun behoeften, ideeën en aandachtspunten omtrent mobility hubs. Primaire partners zoals OV-maatschappijen en lokale besturen werden voorafgaand geconsulteerd tijdens bilaterale gesprekken. De eerste fase resulteerde in een reeks algemene beginselen en kritische succesfactoren omtrent de uitrol van mobility hubs.

In de tweede fase van het project werd de structuur van het visiedocument bepaald en werd er een hubtypologie ontwikkeld aangepast aan de context van het BHG. Deze hubtypologie werd verder doorvertaald in een programma aan voorzieningen per type hub. Om de kwaliteit en inclusiviteit van de hubs te waarborgen werden de noden van diverse klantengroepen vertegenwoordigd in een reeks persona die dienen als toetsingskader voor toekomstige hubs.

In de validatiefase werden 20 cases geselecteerd om de ontwikkelde typologie en de programma’s per type te toetsen aan de realiteit van de Brusselse context. Daarvoor werd het zogenaamde vlindermodel toegepast dat in één figuur alle relevante info biedt omtrent de huidige en gewenste situatie van een case. Op de tweede stakeholder workshop werd feedback verzameld omtrent de ontwikkelde typologie, programma’s per type, klantengroepen en casestudies.

Wat is het resultaat?

Het doorlopen traject resulteerde in een gedragen visiedocument, een reeks tools voor de verdere uitrol van mobility hubs alsook een reeks aanbevelingen omtrent de vervolgstappen in deze uitrol.

Rol van The New Drive?

The New Drive was als hoofdopdrachtnemer de verantwoordelijke voor het project in elke fase en heeft eveneens het merendeel van de werkzaamheden verricht. De rollen van The New Drive waren de volgende:

 • Algemene opzet, vormgeving en eindredactie visiedocument
 • Ontwikkeling typologie van mobility hubs aangepast aan de context van het BHG
 • Ontwikkeling prestatie-eisen per type mobility hub
 • Ontwikkeling vlindermodel, tool om quick win locaties te onderscheiden alsook tool voor de eerste verkenning van potentiële hub locaties
 • Uitwerken 20 casestudies van potentiële hub locaties
 • Inventarisatie huidige mobiliteitsaanbieders en huidige mobiliteitsinfrastructuur in het BHG (GIS-data)
 • Organisatie twee participatie sessies met stakeholders
 • Voorbereiden en voeren van bilaterale gesprekken met stakeholders
 • Opstellen van governance beginselen voor de uitrol van mobility hubs in een implementatiekader
 • Formuleren van aanbevelingen omtrent vervolgstappen in de uitrol van mobility hubs
 • Beschrijving verhouding tussen het visiedocument en het Gewestelijk Mobiliteitsplan ‘Good Move’

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Johan

Voor Netwerkorganisaties