Vervoerregio’s Aalst en Mechelen

In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) biedt The New Drive, samen met het instituut voor Mobiliteit (IMOB) en Nederlandse consortiumpartners APPM management en Goudappel Coffeng, inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de werking van de vervoerregio’s Aalst en Mechelen om te komen tot regionaal vervoersplan.

Het decreet basisbereikbaarheid steunt op de vier principes van het gelaagd vervoersmodel (treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat). De release van het voorstel kernnet en aanvullend net heeft gezorgd voor een dynamisering binnen de vervoerregio’s. De beschikbaarheid van een onderbouwd voorstel bood een concrete basis voor discussie en intensief overleg binnen de vervoerregioraden. Voor vervoerregio Aalst werd het finaal uitgewerkte en geaccepteerde kernnet onder de vorm van een finaal advies met randvoorwaarden aan De Lijn overgemaakt. Voor de vervoerregio Mechelen wordt het plan momenteel gefinaliseerd.

De vierde laag, het vervoer op maat, is voor beide regio’s nog in opmaak. Het toekomstige vervoer op maat zal bij voorkeur de bestaande initiatieven integreren (belbus, aangepast vervoer, leerlingenvervoer, deelauto’s, deelfietsen,…), met aansturing van een (nog op te richten) mobiliteitscentrale. Voor de vervoerregio Aalst werd voor dit vervoer op maat een marktbevraging gelanceerd om uitvoerbare vervoersconcepten op te halen. Deze Request For Information (RFI) leverde 11 concrete projectvoorstellen op waarbij de vervoerregioraad de beslissingsbevoegdheid heeft om eventuele voorstellen als proefproject binnen de regio uit te rollen.

Voor de vervoerregio Mechelen werden er voor het vervoer op maat voorstellen van proefprojecten verzameld bij de lokale overheden. Voor twee concrete voorstellen (buurtbus) wordt momenteel een businessplan uitgewerkt.

Het doel is om in de loop van volgend voorjaar tot een gedragen vervoersplan te komen voor beide proefregio’s.

Voor Netwerkorganisaties