100% uitstootvrije bussen: ook in Vlaanderen?

Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer in Nederland vrij van schadelijke uitlaatgassen. Het overgrote deel van de 5.000 bussen maakt op dit moment nog gebruik van verbrandingsmotoren.

Nederlands Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekende op 15 april 2016 een overeenkomst met alle Nederlandse vervoerspartijen: het bestuursakkoord Zero Emissie. Hierin is afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen in het openbaar vervoer. Bussen stoten dan geen luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies meer uit. Collega Mark van Kerkhof begeleidde het proces naar het Nederlandse bestuursakkoord.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben het fundament gelegd voor deze overeenkomst, omdat busmaatschappijen uit deze twee provincies binnen een paar jaar al volledig elektrisch rijden. De landelijke afspraken met alle regio’s zijn vastgelegd tijdens de Amsterdamse transport- en milieutop waar staatssecretaris Dijksma de Europese milieuministers ontving. APPM’ers Mark van Kerkhof, Floris de Groot en Jeroen Veger hebben in opdracht van de ondertekenaars van het akkoord het bestuursakkoord opgesteld en het proces richting ondertekening vormgegeven. Parallel aan deze overeenkomst begeleidt APPM de ondertekening van de City Deal Zero Emissie Bussen, een overeenkomst waarin Nederlandse steden zich engageren om kennis te delen en samen te werken aan lokale aspecten van zero emissie bussen.

The New Drive gaat, samen met een aantal marktpartijen, aan de slag voor een vertaling naar de Vlaamse markt.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Mark van Kerkhof via mark.vankerkhof@thenewdrive.be.

Deelfietsexcursie: Nederlandse gemeenten op de fiets in Antwerpen

Toetsingskader voor deelfietsprojecten voor steden en bedrijven voorgesteld aan de Nederlandse markt.

Op 9 juni organiseerde The New Drive samen met APPM uit Nederland een deelfietsexcursie voor Nederlandse overheden naar Antwerpen (goed voor 3,7 miljoen deelfietsritten op een jaar). Samen met de stad Antwerpen, Blue-bike en Velo Antwerpen zijn we er op 1 dag in geslaagd om van Antwerpen de deelfietshoofdstad van de lage landen te maken.

Ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor de deelfiets, al volgt er dikwijls snel een analyse en de conclusie dat de Nederlandse context toch wel anders is dan deze in de andere Europese landen. Dit klopt uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat de deelfiets geen rol kan spelen in de mobiliteitsvisie van de stad. Bij APPM en The New Drive geloven we sterk dat er, ook in steden met een sterke fietscultuur, een rol ligt voor de deelfiets in combinatie met andere vervoersmodi. Binnen een visie van Park&Bike komt de deelfiets in zicht als last-mile oplossing, maar de deelfiets kan ook een instrument zijn om de fiets-stallingsproblematiek rond de stations aan te pakken. Elke fiets die stilstaat kost namelijk geld, een fiets die rijdt brengt geld op!

Vanuit deze analyse, het actieve netwerk en de inhoudelijk en operationele ervaringen van Sven Huysmans van The New Drive hebben we een boeiend programma voor Nederlandse beleidsmakers in elkaar gestoken. 15 deelnemers uit onder andere Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Maastricht en Zeeland staken de grens over om op 1 dag kennis te maken met de “ins-and-outs” van deelfietsen. Zowel Blue-bike als Velo-Antwerpen gunden hen een kijkje achter de schermen van hun werking en Schepen Koen Kennis nam hen mee in de beleidsafwegingen die de stad gemaakt heeft bij de opstart van Velo. Hij gaf ook aan dat deze op 5 jaar tijd sterk geëvolueerd zijn. De deelfiets is geëvolueerd tot een onmisbare schakel in de mobiliteitsaanpak van de stad.

De deelnemers aan de excursie hadden aan het einde van de dag zicht op de mogelijke beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden, de uitdagingen op vlak van exploitatie van een deelfietssysteem, de mogelijke rollen van deelfietsen in de totale mobiliteitsvisie van een stad en de verschillende doelgroepen en hun aandachtspunten. Als uitsmijter hebben we ook de door The New Drive ontwikkelde “spin-methodiek” toegelicht waar we op een gestructureerde manier de verschillende “operationele knoppen” toelichtten waar je aan kan draaien om te zorgen dat je deelfietsproject aansluit bij het probleem dat je wil oplossen, je mobiliteitsvisie en de doelgroep(en) die je wil bereiken.

Tijdens de afsluitende drink bleek snel dat we de aanwezigen overtuigd hadden van het product deelfietsen en dat we effectief een verschil gemaakt hebben in hun visie op het product.

Geïnteresseerden in de mogelijke toepassingen van deelfietsen voor hun stad of bedrijf/bedrijventerrein kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans via sven.huysmans@thenewdrive.be.

EV missie Oslo: een terugblik op 9 & 10 juni 2016

Vanuit inspiratie, ambitie en ook samen ondernemen namen we met APPM, FIER Automotive en The New Drive het initiatief om met Nederlandse en Vlaamse delegaties de ‘EV capital’ Oslo te bezoeken. Het resultaat: een inspirerende reis met veel potentieel voor toekomstige samenwerkingen of projecten.

De Noorse aanpak inspireert andere landen. Het motto ‘EV’s should be cheaper to buy and cheaper to drive’ staat hierbij centraal. Toch zijn er ook andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een EV-only parkeergarage, een verplichting dat 6% van de openbare parkeerplaatsen voorzien moet zijn van laadpunten en het mogen rijden van EV’s op de busbanen. Tegenover de daadkracht in het stimuleringsbeleid zijn de Noorse ‘showcases’ en uitrol van laadinfrastructuur nog zeer beperkt. Door reisgenoten wordt de gemiddelde laadpaal omschreven als ‘een afgezaagde lichtmast met twee stopcontacten’. Steeds meer valt op dat in Noorwegen partijen op staan die laadpalen interoperabel willen maken, willen integreren in een backoffice en vindbaar willen maken voor de EV-rijders. Om dit te bewerkstelligen zijn aanzienlijke investeringen nodig. O.a. om bestaande hardware te upgraden en om nieuwe laadinfrastructuur te installeren.

Vanuit het gastland Noorwegen alsook vanuit het perspectief van Nederland en Vlaanderen bieden onderlinge samenwerking en kennisdeling enorm potentieel voor de verder uitbouw van EV. De Nederlanders en de Vlamingen kunnen zich laten inspireren door de zichtbare Noorse maatregelen en andersom kan Noorwegen leren van de innovatiekracht en voorbeeldprojecten vanuit andere landen. Door deze missie EV zijn de eerste stappen gezet naar toekomstige gezamenlijke projecten en structurele kennisdeling.

Startgids elektrisch rijden: een vademecum voor lokale overheden

In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en samen met I-Line PR & Communications, uitgeverij Politeia en APPM Management Consultants ontwikkelt The New Drive een vademecum (oftewel gids) over elektrisch rijden die steden en gemeenten moet informeren en ondersteunen in beleidskeuzes.

elaad-opladen-luchtIn een eerste fase wordt een beknopte brochure opgemaakt om steden en gemeenten te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan met laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In het kader van het actieplan ‘Clean Power for Transport’ werd er namelijk een openbare dienstverplichting voor de distributienetbeheerders in het leven geroepen m.b.t. een uitrol van laadinfrastructuur. Deze dienstverplichting kan op hoofdlijnen opgesplitst worden in de basisinfrastructuur en in de toepassing van het principe van ‘paal volgt wagen’. De keuze ligt bij de steden en gemeenten zelf om enerzijds zelf de strategie rond laadinfrastructuur uit te werken of anderzijds om in te gaan op het aanbod van de distributienetbeheerders. De brochure zal in juli uitgestuurd worden naar alle Vlaamse steden en gemeenten.

In een tweede fase wordt een vademecum opgemaakt met meer uitgebreide informatie voor steden en gemeenten, met zowel eerder algemene beschrijvende informatie als praktische richtlijnen en advies. Hierna volgt een niet limitatief overzicht van de elementen die aan bod zullen komen in de gids elektrisch rijden: algemeen kader, voordelen van elektrisch rijden, stand van zaken rond voertuigen en laadmogelijkheden, bestaand wetgevend kader, mogelijkheden en afwegingen voor steden en gemeenten, overwegingen voor de elektrificatie van de eigen vloot, praktijkvoorbeelden, …

We willen komen tot een gids met een zo groot en breed mogelijk draagvlak, hiertoe zullen we zoveel mogelijk actoren in de keten van elektrische mobiliteit betrekken in de opmaak ervan. Betrokkenheid van de sector en de doelgroep alsook het ophalen van relevante input voor het vademecum trachten we te bekomen door het oprichten van een werkgroep lokale overheden en een klankbordgroep.

Het vademecum zal aan de steden en gemeenten toegestuurd worden in het najaar van 2016. Naast het digitaal ter beschikking stellen van het vademecum ontvangen de steden en gemeenten tevens een aantal afgedrukte exemplaren.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Vervoerregio’s: strategische keuzes in bereikbaarheidsoplossingen

Tfoto uitvoeringsagendahe New Drive gaat aan de slag in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

In Nederland werkt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) sinds enkele jaren als regisseur, samen met de 23 gemeenten van de regio, aan een betere bereikbaarheid van de MRDH-regio.  APPM, de Nederlandse zusterorganisatie van The New Drive begeleidde hen in het verleden bij het vastleggen van hun gezamenlijke mobiliteitsvisie in de “Strategische Bereikbaarheidsagenda” én bij het concretiseren van deze visie naar een “Uitvoeringsagenda bereikbaarheid”. Deze uitvoeringsagenda geeft invulling aan de regionale mobiliteitsopgaven en bundelt de verschillende projecten op vlak van openbaar vervoer, fiets, auto, verkeers- en mobiliteitsmanagement en innovatieve mobiliteit.

Sinds begin juni is ook The New Drive actief voor de MRDH.  We begeleiden de vervoerautoriteit in het prioriteren van de acties uit de uitvoeringsagenda bereikbaarheid. Samen met Goudappel Coffeng en APPM werd een methodiek ontwikkeld en worden de acties ingeschaald volgens de doelstellingen van de uitvoeringsagenda. Zowel bij de medewerkers van de MRDH als bij de 23 betrokken gemeenten wordt deze methodiek afgetoetst en worden de projecten ingeschaald. Zo bekomen we een duidelijke prioritering van de verschillende projecten in functie van de door de stakeholders benoemde doelstellingen en bekomen we een breed draagvlak voor het resultaat.

Geïnteresseerden in deze actieve kennis en ervaring rond vervoerregio’s  kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans via sven.huysmans@thenewdrive.be.

Last call: excursie elektrische mobiliteit Oslo

The New Drive, APPM en FIER organiseren opnieuw een excursie elektrische mobiliteit. Wegens de succesvolle vorige editie gaan we opnieuw naar Oslo! De excursie zal plaatsvinden op 9 en 10 juni 2016.

Inmiddels hebben 18 mensen, vanuit bedrijven, overheden en kennisinstellingen, hun deelname toegezegd. Hiervan zijn er vijf Belgen, en drie vanuit de organisatie.

Bekijk het programma en inhoud van de excursie »

EVORA: 3 maanden later

Stand van zaken rond publieke laadpalen in België.

Evora afbeeldingIn december werd in Antwerpen het EVORA-project feestelijk afgesloten. Meer dan 30 Vlaamse bedrijven en overheidsorganisaties werkten samen aan een oplossing voor publieke laadpalen in Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden. Resultaat: beleid en uitvoeringsplannen voor publieke laadpalen in de vijf Vlaamse steden en de Code Publiek Toegankelijk Laden, een leidraad voor uniformiteit, zekerheid en transparantie voor publiek toegankelijke laadpalen. Wat is er daarna gebeurd?

1. Uitrol van laadpunten in EVORA steden
Stad Antwerpen komt als eerste naar buiten met de uitvoering van het laadpuntenbeleid: de stad heeft medio maart de aanbesteding gestart voor de concessie van laadpalen in de publieke ruimte. Momenteel kunnen laadpuntexploitanten nog altijd indienen. Antwerpen volgt vooral de paal-volgt-wagen strategie, waardoor Antwerpenaren binnenkort laadpalen kunnen aanvragen. De stad verwijst in de aanbesteding ook naar de EVORA Code.

2. Vlaams beleid
Verschillende recepten die in EVORA zijn (door)ontwikkeld, waaronder de Code, het principe van paal-volgt-wagen en van de Ladder van Laden, zijn eind 2015 overgenomen in Vlaamse beleid. Vlaanderen wilt stapsgewijs 7.400 laadpunten (of 3.700 laadpalen) uitrollen tegen 2020. Indien de marktpartijen onvoldoende laadpalen geplaatst krijgen, vullen de netbeheerders Eandis en Infrax aan, door een uitrol van maximaal 2.500 laadpalen (wagen-volgt paal) en 1.200 laadpalen (paal-volgt-wagen). De wijze waarop wordt door de netbeheerders momenteel nog bekeken.

3. Vervolg in Brussels Gewest
The New Drive gebruikt de kennis en inzichten van EVORA in een studie voor BRUGEL. De Brusselse energieregulator laat de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van verschillende exploitatiemodellen voor publieke laadpunten door The New Drive, APPM en VUB onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in het Brussels actieplan voor elektrische voertuigen, dat in het najaar gepubliceerd wordt.

4. E-mobility Cluster
EVORA heeft in een nieuw netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen rond publieke laadinfrastructuur geresulteerd. De bedrijven uit dit netwerk verkennen nu een actieve samenwerking, onder de naam E-mobility Cluster. De ambitie van de E-mobility Cluster is om België tot één van de Europese topregio’s rond elektrische mobiliteit te laten groeien. Net zoals bij EVORA is The New Drive initiatiefnemer van de E-mobility Cluster.

Voor meer informatie over de vervolgstappen van EVORA en de E-mobility Cluster kunt u Arthur Vijghen contacteren via arthur.vijghen@thenewdrive.be.

 

Hoe breng ik mijn werknemers aan het fietsen?

De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. We zien een sterke groei van het aandeel fietsers op de baan, een stijgende verkoop van elektrische fietsen, speed pedelecs, bedrijfsfietsen,… en deelfietssystemen in onze steden. Ook voor ondernemingen zijn er vele mogelijkheden om in te zetten op de fiets. The New Drive helpt hen bij het uitwerken van een fietsstrategie en een fietsactieplan.fietser

Je weet ongetwijfeld dat fietsen vrijheid en onafhankelijkheid creëert, gezond is en helpt tegen overgewicht. Daarnaast zorgt fietsen er ook voor dat de filestress bij de fietsende werknemers wegebt, waardoor deze minder vaak ziek en productiever zijn. Voor het bedrijf zorgen fietsende werknemers daarenboven voor een duurzaam imago van de onderneming en voor een direct effect op de parkeerdruk. Als onderneming actief inzetten op de fiets biedt dus tal van voordelen!

Het is niet voor niets dat steeds meer bedrijven een eigen fietsvloot uitbouwen of hun medewerkers de mogelijkheid geven om via het bedrijf een fiets te leasen. Vanuit The New Drive willen we deze evolutie ondersteunen door, samen met jullie, op zoek te gaan naar het specifieke fiets-DNA van elk bedrijf.

We hebben daarvoor een specifiek aanbod uitgewerkt om ondernemingen te begeleiden bij het maken van strategische keuzes en bij de opmaak van een fietsactieplan. Het fietsactieplan heeft als doel om werknemers proactief aan te sporen om te kiezen voor de fiets en hen ook effectief op de fiets te krijgen. Binnen dit transitietraject bekijken we de oprichting van een fietsteam, helpen we jullie bij het in kaart brengen van de interne stand van zaken rond het thema fiets (cfr. nulmeting), bepalen we samen concrete doelstellingen en specifieke actiepunten, leggen we strategische keuzes op tafel, begeleiden we de uitvoering van het actieplan en voorzien we in de evaluatie.

Voor meer informatie over een fietsactieplan kan u steeds terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

 

Trias Mobilica: onze methodiek voor de transitie naar groene en energiezuinige wagenparken

België is een land van wagenparken. Bij zowel overheden, ngo’s als (transport)bedrijven vormen wagens een essentieel onderdeel van de werking van de organisatie.  The New Drive ontwikkelde een methodiek rond het verduurzamen van deze wagenparken gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

Als we in België willen inzetten op groene voertuigen is het logisch dat we ons in eerste instantie richten op de wagenparken van bedrijven en overheden. Deze wagenparken worden namelijk relatief snel vernieuwd en ze zijn een belangrijke bron voor de tweedehands markt.

Tot enkele jaren terug waren er weinig andere opties dan steeds zuinigere (hybride) diesel- of benzinewagens te kiezen, om het wagenpark te vergroenen. Vandaag zijn er nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en – afhankelijk van de situatie – beter voor de portemonnee: aardgas, elektrisch, plug-in hybrides en zelfs waterstof.

The New Drive gelooft sterk dat alle kaarten op tafel liggen om nog een stap verder te gaan dan enkel het vervangen van het huidige wagenpark door groenere wagens en heeft daar een eigen proces rond ontwikkeld gebaseerd op de “Trias Mobilica”.

 

Trias Mobilica

The New Drive hanteert de Trias Mobilica als kapstok voor de optimalisatiepistes voor de bedrijfsmobiliteit en –logistiek, analoog met de Trias Energetica.

Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van bedrijfsmobiliteit- en logistiek worden namelijk zowel bepaald door de energiezuinigheid van de vervoersmiddelen als door de aandelen van de diverse vervoersmodi, de ingezette energiedragers én het gedrag.

Om de optimalisatie van het bedrijfsvervoer te maximaliseren zouden de volgende actiedomeinen gevolgd moeten worden:

  1. Verminder

Voertuigkilometers vermijden of verminderen, bijvoorbeeld door een betere planning, het bundelen van mobiliteits- of logistieke stromen (bijv. car pooling) of het aanpassen van de timing van deze stromen (bijv. telewerken/spitsmijden).

  1. VeranderKnipsel

Verander de manier van vervoeren door een alternatieve (multi-modale) modal split: door andere typen voertuigen. Dit kan ook door voertuigen anders in te zetten (bijv. poolwagens).

  1. Verbeter

Verbeter de energie-efficiëntie van de voertuigen, door beter onderhoud van de voertuigen, zuinigere voertuigen, andere type brandstoffen, en aanpassing van het rijgedrag.

 

Trias Mobilica en change management

Vanuit de ervaringen met het veranderingsproces heeft The New Drive de volgorde waarin de drie actiedomeinen van de Trias Mobilica doorlopen worden, omgekeerd.

Er zal eerst bekeken worden in hoeverre de bestaande voertuigenvloot verbeterd, vergroend en geoptimaliseerd kan worden. Deze optimalisaties hebben namelijk de minste impact op de manier van werken en het “DNA” van het bedrijf, waardoor deze sneller toegepast kunnen worden en de resultaten snel meetbaar en zichtbaar worden.

Hierdoor ontstaat ook een intern draagvlak voor de volgende stappen die verregaander zijn, aangezien deze dikwijls ook een invloed op de operationele processen en HR-processen.

Deze manier van werken zorgt er voor dat:

  • De eerste aanpassingen snel implementeerbaar zijn;
  • De resultaten snel meetbaar en communiceerbaar zijn;
  • Er een draagvlak ontstaat;
  • The New Drive het bedrijfs-DNA leert kennen wat cruciaal is in de vervolgstappen.
  • De kennismakingstijd direct een hoog rendement oplevert.

Dit betekent concreet dat een optimalisatieproces start met een quick scan op het thema “3. Verbeter”, en dat in een vervolgfase de thema’s “2. Verander” en “1. Verminder”aangepakt worden.

Geïnteresseerden in dit proces kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans van The New Drive via sven.huysmans@thenewdrive.be of via het nummer +32 (0)484/11.17.03.

Eerste Vlaamse e-taxi’s rijden vanaf vandaag in Antwerpen

LOWRES-1589Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch. Dat is althans het uitgangspunt van een uniek onderzoeksproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL). Het onderzoek omvat een testfase met 2 Vlaamse e-taxi’s in Antwerpen en een uitgebreidere bevraging van de hele taxisector. Met de resultaten is het de bedoeling om in het najaar het project verder uit te zetten in heel Vlaanderen. Het project komt er in samenwerking met The New Drive (TND), onderzoeksgroep MOBI van de VUB en taximaatschappij DTM en met de financiële steun van FIDO, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Voor meer informatie kan u terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be of via het nummer +32 (0)498/38.46.44.

 

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!